اخبار و اطلاعیه ها

vpn  مویایل و تبلت

سرویس یک ماهه
cisco,pptp-l2tp
mobile and tablet
بدون محدودیت حجمی
6.000 تومان
سرویس دو ماهه
cisco,pptp-l2tp
mobile and tablet
بدون محدودیت حجمی
9.000 تومان
سرویس سه ماهه
cisco,pptp-l2tp
mobile and tablet
بدون محدودیت حجمی
13.000 تومان
سرویس شش ماهه
cisco,pptp-l2tp
mobile and tablet
بدون محدودیت حجمی
23.000 تومان
سرویس یک ساله
cisco,pptp-l2tp
mobile and tablet
بدون محدودیت حجمی
35.000 تومان

کامپیوتر Kerio    

سرویس یک ماهه
Kerio Vpn Client
Windows And Linux
بدون افت  سرعت
6000 تومان
سرویس دو ماهه
Kerio Vpn Client
Windows And Linux
بدون افت  سرعت
9.000 تومان
سرویس سه ماهه
Kerio Vpn Client
Windows And Linux
بدون افت  سرعت
13.000 تومان
سرویس شش ماهه
Kerio Vpn Client
Windows And Linux
بدون افت  سرعت
23.000 تومان
سرویس یک ساله
Kerio Vpn Client
Windows And Linux
بدون افت  سرعت
35.000 تومان

کامپیوتر سیسکو     

سرویس یک ماهه
سیسکو برای ویندوز
بدون محدودیت حجمی
تمام مرورگرها
6000 تومان
سرویس سه ماهه
سیسکو برای ویندوز
بدون محدودیت حجمی
 تمام مرورگرها
13.000 تومان
سرویس شش ماهه
سیسکو برای ویندوز
بدون محدودیت حجمی
تمام مرورگرها
23.000 تومان
سرویس یک  ساله
سیسکو برای ویندوز
بدون محدودیت حجمی
تمام مرورگرها
35.000 تومان
اپل ایدی
12.000 تومان